BIONANO
A.BIONANO
NANO-ACTIVE
NANO-ACTIVE
 
บริษัท เอ.บี.เอ็น. อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 Fax : 02-917-4761
Mobile : 090-403-1989

ประวัติ บริษัท เอ.บี.เอ็น. อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด
จดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105550117851 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม มีจำนวน 2 คนดังนี้

1. นายนิตย์  พู่พิทยาสถาพร         ประธานกรรมการบริหาร

2. นายชูพงศ์วรินทร์  ซุ้นสุวรรณ    กรรมการผู้จัดการ

วัตถุประสงค์   เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NANO-ACTIVE หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นเพื่อภาคเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลิตภัณฑ์สีเขียวต่างๆ
ที่ช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์ประจุพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ประวัติผู้บริหาร   

นายนิตย์ พู่พิทยาสถาพร 

นายนิตย์  พู่พิทยาสถาพร 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.บี.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด
มีประสบการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ

 • กรรมการผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วน บริษัท ยูนิมิตรเอนจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน)
 •  

  นายชูพงศ์วรินทร์ ซุ้นสุวรรณ

  นายชูพงศ์วรินทร์  ซุ้นสุวรรณ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.บี.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด
  นอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งต่างๆในปัจจุบันดังนี้

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.บี.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดินดี น้ำใส จำกัด
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิ ดินดี น้ำใส แห่งประเทศไทย
 • ประธานโครงการประเทศสีเขียว
 • ประธานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สโมสรไลออนส์ ภาค 310 A1 นนทบุรี

ประวัติการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ของบริษัท เอ.บี.เอ็น. อินเตอร์เนชั่นแนล
บิสซิเนส จำกัด
5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ดำเนินงานโครงการ ดินดี น้ำใส
เทิดไท้มหาราชัน ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดย ม.ร.ว. สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้เกียรติเป็นประธานโครงการ
และนายชูพงศ์วรินทร์ ซุ้นสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.บี.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล
บิสซิเนส จำกัด ผู้ริเริ่มโครงการ เป็นประธานดำเนินงานโครงการ โดยได้ร่วมทำกิจกรรม
ปลูกป่ากับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เช่นกระทรวงการต่างประเทศและกรมพัฒนาที่ดิน
รวมทั้งภาคเอกชน เช่น บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด เป็นต้น ซึ่งต่อมา โครงการฯ
ดังกล่าว ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมูลนิธิ ดินดี น้ำใส แห่งประเทศไทย มี ม.ร.ว. สมลาภ กิติยากร
เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ และนายชูพงศ์วรินทร์ ซุ้นสุวรรณ เป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ในปี พ.ศ.2551 ได้ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 76 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 1
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 3,000,000 ต้น

5 ธันวาคม 2551 นายชูพงศ์วรินทร์ ซุ้นสุวรรณ ได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการ
ประเทศสีเขียวขึ้น เพื่อ “รวมใจปลูกต้นไม้ถวายมหาราชา...ถวายมหาราชินี ร่วมสร้าง
ประเทศสีเขียว” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปี พ.ศ.2554 และเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โดยรณรงค์ปลูกไม้ยืนต้น โตเร็วชนิดต่างๆ พืชพลังงานทดแทน รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น
ยางพาราฯลฯ จำนวน 984 ล้านต้น โดยส่วนหนึ่งของ จำนวนดังกล่าว บริษัท เอ.บี.เอ็น.
อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด ได้ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพาะกล้ายางพารา
จำนวน 6 ล้านต้นเพื่อหาผู้สนับสนุน ในการที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจปลูก
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ต่อไป


Copyright® 2008 A.B.N INTER.COM